ហាងពិសិដ្ឋពាណិជ្ជ កុំព្យូទ័រ តិចណូឡូជី សូមស្វាគមន៍! លេខទូរសព្ទទំនាក់​ទំនង ហាងយើងខ្ញុំ 016 780 380, 012 982 524